Organisatie

Ondernemingsraad (OR)

WZF kent één gezamenlijke ondernemingsraad met daarin 11 leden uit de verschillende organisatieonderdelen. De leden van de OR worden gekozen door de medewerkers van WZF. De ondernemingsraad (OR) is het verplichte overlegorgaan tussen ‘de ondernemer’ (in onze organisatie de algemeen directeur) en ‘de in de onderneming werkzame personen’. Deze verplichting is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De wet is ingesteld om de medezeggenschap in een onderneming te garanderen. De OR behartigt de belangen van alle medewerkers in de organisatie.

De OR streeft er naar een balans en een bijdrage te leveren aan organisatie en sociale doelstellingen. Ook streeft de OR er naar om vroegtijdig betrokken te worden in de besluitvorming van de ondernemersbeslissingen door gebruik te maken van de mogelijkheden die de Wet op de Ondernemingsraden(WOR) biedt. Om zo met de bestuurder invulling te geven aan het beleid van WZF. Volgens een vaststaande jaarplanning vinden de OR-vergaderingen en de overleggen met de bestuurder plaats.

De kerntaak van de OR

Het invloed uitoefenen op de besluitvorming ten behoeve van medewerkers en het communiceren met medewerkers.

Hoe verspreidt de OR zijn informatie?

De OR informeert de medewerkers op verschillende manieren over zijn activiteiten:

– De OR-documenten zoals de agenda’s en de verslagen van de vergaderingen worden voor de medewerkers op intranet geplaatst
– er verschijnt elk kwartaal een nieuwsbrief
– bij actuele zaken verschijnt een OR-nieuwsflits
– de OR plaatst stukjes in het personeelsblad
– elk jaar verschijnt het OR-jaarverslag en
– indien de OR het nodig acht, wordt er een achterbanbijeenkomst georganiseerd.